Rita Natarova, Drown

Rita Natarova, Image Title: Drown